برای استفاده از نمره مقاله لازم است مقالات خود را در همایش های معتبر ارائه کنید. این همایش هم از اعتبار علمی مناسب و هم از داوری زودهنگام برخوردار است و برای این هدف مطلوب می باشد.